Peter Tsukahira over het vieren van de Joodse feesten

“Het is goed dat christenen zich verdiepen in de geestelijke betekenis van de Bijbelse feesten als Pesach en Sukkot, maar als we dit niet op een goede manier toepassen, lopen we het gevaar een sekte te worden. Terwijl God juist de hele Kerk wil revitaliseren door de Bijbelse feesten.”

Aan het woord is Peter Tsukahira, voorganger van de Messiaanse gemeente Kehilat HaCarmel in Haifa. Tsukahira was van 1 tot 3 september hoofdspreker op het jaarlijkse Israëlweekend van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ). De conferentie werd gehouden op conferentiecentrum De Betteld in Zelhem. Ook gaf hij er een workshop voor Nederlandse voorgangers.

In heldere woorden gaf hij aan wat hij als voorganger in Israël vindt van het feit dat een groeiende groep evangelische christenen de sabbat houdt en Joodse gebruiken overneemt. Aan de hand van I Korinthe 9:19-23 legde hij uit hoe de apostel Paulus zelf omging met dit soort discussies. Hij werd een Jood voor de Joden om hen te winnen en werd voor degenen die zonder wet zijn als zonder wet om hén te kunnen winnen, met behoud van het naleven van de ‘geest van de wet’ (Rom 8) van Christus.

Daarin zit voor Tsukahira de sleutel tot een ontspannen manier om met de discussie over gebruiken en feesten om te gaan. “Als ik in Israël ben, hou ik de sabbat. Ook vier ik daar de Bijbelse feesten omdat dit de nationale feestdagen zijn. Wij volgen de Bijbelse feesten omdat we ons volk willen bereiken. Als ik in Nederland zou wonen, zou ik Kerst vieren omdat dit door iedereen wordt begrepen als de geboortedag van de Messias. Ondanks de heidense oorsprong van dit feest, is het de gelegenheid bij uitstek om over Hem te vertellen. In zogeheten ‘messiaanse kringen’ wordt het vieren van Kerst gezien als een vermenging van het bijbelse geloof met afgoderij. Men valt over de datum van 25 december omdat die is gebaseerd op het heidense feest van de zonnewende en de verering van de zon en andere afgoden.

Messiaanse betekenis van Joodse feesten

 

Als je Kerst eruit gooit, ontneem je jezelf de gelegenheid om mensen te bereiken. Paulus zegt: ik mag alle dingen mag doen, ik ben vrij. Want als ik de Geest gehoorzaam, ben ik vrij. Maar ik beperk mijn eigen vrijheid opdat ik andere mensen kan bereiken.”

Sekte

Tsukahira is verheugd dat voor het eerste in 2000 jaar gelovigen uit de volken zich verdiepen in de wortels van hun geloof. “Het zijn de feesten die van de lippen van God komen. Nieuw leven begint te vloeien als we weer in verbinding komen met onze wortels. Als we ons tenminste niet in aparte groepjes isoleren van de rest van de Kerk. Wordt geen sekte die los van alle kerken apart staat. De geestelijke waarheid van de feesten is te groot om door enkele hobbyisten op zichzelf te worden beleefd.”

Het belangrijkste feest dat christenen volgens Tsukahira wel zouden moeten vieren, is Pesach. Omdat dit het feest is waarin Jezus het nieuwe verbond sloot. De Kerk heeft alleen het stukje brood en de beker eruit gefilterd en zich zo losgemaakt van de rijkdom van Pesach. “De rijke symboliek wijst allemaal op het verlossende werk van Jezus.”

Romantische Israëlliefde

Als Messiaans voorganger van Japans-Amerikaanse origine neemt Tsukahira een bijzondere plek in binnen Israël. Hij is betrokken bij verzoening van Joden en Arabieren die elkaar vinden in de Messias. Daarnaast kent hij de vijandigheid binnen het jodendom tegenover Joden die geloven dat Jezus de Messias is. En dat maakt het gesprek met christenzionisten ook weer lastig omdat zij op goede voet staan met orthodoxe Joden.

“Veel evangelische christenen lopen weg met de orthodoxen die bezig zijn met plannen voor de herbouw van de Tempel. Het Tempelinstituut krijgt veel geld van evangelische christenen. Maar wij als Messiaanse Joden zullen nooit hand-in-hand naar die Tempel oplopen. Wij hebben geen tempel meer nodig om te bidden en te offeren, want Jezus is ons Offerlam, voor eens en voor altijd.

Sommige christenen hebben een romantische liefde voor Israël. Een symptoom daarvan is dat ze sjofars gaan blazen en Joodse gebruiken overnemen. Een zekere mate van romantiek is mooi in de liefde voor het land en volk Israël, maar deze romantische liefde moet uitgroeien tot een volwassen liefde. Israël is een zondige natie, ook al heeft God het na 2000 jaar teruggebracht in het land. En de mensen die hier het best de sjofar kunnen blazen en de gebeden kunnen uitspreken, zijn de grootste vijanden van de Messiaanse gelovigen.”

Jezus is ons offerlam

 

Een ander punt waarmee Tsukahira het moeilijk heeft, is de houding ten aanzien van de Palestijnen in Judea en Samaria. “Wij geloven niet dat de woorden van Jezus ons toestaan de Arabieren als onze vijand te haten. Jezus zei: hou van je vijanden. Wij hebben vaak een andere houding naar Arabieren en moslims dan de religieuze Joden.”

 

Intussen gebeuren er wonderlijke en grote dingen. Een groeiend aantal jonge Israëli’s beginnen zich af te vragen hoe het kan dat de zij niets weten van de grootste Jood aller tijden. Tsukahira ziet met name onder jongeren een openheid hiervoor. Hij schat het aantal Joden in Israël dat in Jezus gelooft (Messiaanse Joden, red.) momenteel op 20.000. “Dat is sinds de tijd van het boek Handelingen niet voorgekomen.” Tsukahira koppelde dit gegeven aan Romeinen 11, waar in vers 15 waar Paulus schrijft dat als ‘hun (Joden) verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’

Tsukahira ziet daarin een geweldige bemoediging voor christenen in deze tijd. Als je denkt dat de dagen van het boek Handelingen bijzonder waren… wacht dan maar totdat Israël weer aangenomen wordt! En dat is volgens hem wat we nu zien gebeuren: overal beginnen gemeenten te ontstaan. “Na 2000 jaar stijgt het geluid van aanbidding op in Israël. Dat is zoveel groter dan vragen over welke feesten je moet vieren of welk voedsel je mag eten.”

Het heeft volgens hem geen zin anderen te veroordelen omdat ze geen bepaalde feesten vieren of bepaald voedsel wel eten. “We worden geleid door de Geest, die ons bevrijdt van het oordelen over broeders en zusters. De rechtvaardige eis van de wet wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest, zegt Romeinen 8:4.”

 

Dit artikel is gepubliceerd op: https://cip.nl/64209-peter-tsukahira-als-ik-nederland-zou-wonen-zou-ik-kerst-vieren en geschreven door Michiel Steenwinkel