Schat op waarde

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus,
Die ons gezegend heeft met alle geestelijke ​zegen​ in de hemelse gewesten in ​Christus.
Efeziërs 1:3

 

Er zijn nogal wat cadeaus gegeven en ontvangen de afgelopen week.
En laten we eerlijk zijn: cadeautjes krijgen is altijd leuk!
De waarde van een cadeau kan natuurlijk wel behoorlijk verschillen.
Een reclame-pen van een drukkerij met de naam van je bedrijf erop (verkeerd gespeld) is minder waardevol
dan een pen van je vrouw of man met een liefdevolle tekst die je hart raakt.

In Efeziërs 1:1-14 lezen we over geschenken van God aan ons mensen.
Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in Christus in de hemelse gewesten (vers 3).
Dit klinkt nog een beetje vaag, maar in het vervolg wordt al gauw duidelijk wat God ons gegeven heeft:

Zijn Zoon Jezus Christus, die Zijn leven, Zijn bloed voor ons gegeven heeft. Hij geeft ons daarmee vergeving van zonden.
Zijn Geest als zegel en onderpand van onze erfenis: eeuwig leven met God in Zijn Koninkrijk.

God geeft ons Zichzelf.
Wow.

Laten we zijn geschenken op waarde schatten.
Wat kunnen we Hem als dank aanbieden…? Jezelf.
Neem Zijn geschenken aan. Laat Hem toe in je leven.
Dan zul je Hem het mooiste geven wat er is:
meer mensen die Hem leren kennen en door Hem gered worden.

 

Hemelse Vader,

Ik neem Uw geschenken aan.
Dank U wat U voor mij deed in het offer van Jezus.
Dank U voor Uw vergeving en reiniging.
Heilig mijn leven, Heer. 
Neem alles weg wat niet bij U hoort. 

Vul me met Uw Geest, ook vandaag. Heilig mij.
Maak mij meer en meer een instrument van Uw vrede.

Laat mij meer en meer een licht zijn in deze wereld.
Help mij om steeds van U te ontvangen wat nodig is voor vandaag.
Wijsheid, fijngevoeligheid, standvastigheid, en bovenal: liefde.

De buitengeworpen rank

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort,
en men verzamelt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
Johannes 15:6

 

De gelijkenis van de wijnstok en de ranken is krachtig.
Als mensen kiezen voor Jezus – verbonden te zijn met Hem – is er dubbel feest.
Verbonden met Jezus draag je altijd vrucht, natuurlijk!
Dat zijn waarheden waar we al bij stil stonden in de vorige teksten van de week.

De tekst van vandaag vertelt een andere kant van de gelijkenis.

Als je niet in Jezus blijft, verdor je en word je ‘buitengeworpen’,
net zoals een rank die afgeknipt is van de wijnstok; die ga je ook niet bewaren.
Een afgeknipte rank kan je hooguit nog even in een bloemstukje zetten
omdat hij er mooi groen uitziet, maar die uiterlijke frisheid en pracht vergaat al snel.
Uiteindelijk gooi je een afgeknipte rank weg; zo ook degenen die niet in Jezus blijven.

Ergens zou ik dit vers liever overslaan.
Jij ook?

Jezus laat de waarschuwing echter wel gewoon staan.
Hij benadrukt de wil van de Vader:
dat alle mensen in Jezus blijven en vrucht dragen.
De realiteit is echter dat er geen leven is buiten God.
Jezus is niet gemeen door te zeggen dat mensen los van Hem los van God zijn.
Dat is gewoon zo.
En zonder God is er geen leven in eeuwigheid.
Los van God is er alleen vergankelijk leven, even; hoe groen het ook oogt.

Die realiteit breekt Gods hart. Want Hij heeft alle mensen lief.
Die liefde dreef God om Zijn Zoon te sturen; in Christus Zelf te komen
om een wereld te redden die redding nodig heeft (Lucas 1:10-11).
De realiteit van dit vers 6 willen wij dan ook niet overslaan, integendeel.
Uit liefde voor mensen die verloren dreigen te gaan willen we des te meer
natuurlijk vrucht dragen, door de Heilige Geest de ruimte te geven,
dubbel feest teweegbrengen.

Er staan levens op het spel.

Veel vrucht dragen tot eer van God

Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht
Johannes 15:5

 

De Bijbeltekst van de vorige overdenking was Johannes 15:5 waar Jezus zegt:
“Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht.”
Als je dit vers goed leest, is er iets heel opvallends.
Jezus zegt hier niet ‘sommige mensen die in Mij zullen blijven en Ik in hen, zullen veel vrucht dragen’.
Jezus zegt ook niet ‘wie in Mij blijft en Ik in hem zou misschien een beetje vrucht kunnen dragen.’
Jezus zegt: “wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht.
Jezus presenteert dat als een feit, een vaststaand gegeven, een 100% zekerheid.

Met andere woorden: als je in Jezus blijft en Hij in jou blijft, dan kán het niet anders dan dat je veel vrucht zal dragen.
Als je samen met Jezus leeft (in woord én daad), dan zal je door de Heilige Geest vernieuwd worden in je denken.
Dan zal je alle geestelijke zegeningen ontvangen die God voor jou klaar heeft liggen in de schatkamers van de hemel
en dan zal iedereen om jou heen iets van de Vader en Zijn liefde zien.
En dan zal je 100% zeker veel vrucht dragen; veel mensen bij Jezus brengen!

Dat is waar God de Vader door verheerlijkt wordt!

Blijf in Jezus en laat Hem in jou blijven.
Bekeer je van zonde in je leven,
leef heilig en rein,
breng tijd door in gebed,
luister naar de stem van God
en draag veel vrucht!
Daar ben je voor gemaakt, daar ben je toe geroepen
en dat is wat de Heilige Geest door jou heen doet.

Doop = uniek, dubbel feest

Ik ben de Wijnstok, u de ranken;
wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunt u niets doen.
Johannes 15:5

 

Zondag werden we er bij bepaald dat er allerlei soorten feesten zijn: sinterklaasfeesten, verjaardagen, ‘uitgaan’, of een of andere zeldzame gebeurtenis die maar 1x in de 20 jaar voorkomt. Het kan allemaal als feest beschouwd worden door mensen.

De doop is ook een feest, maar wel op een unieke manier.
Ten eerste vanwege de inhoud van het feest. We vierden zondag dat Romy en Luuk zich lieten dopen, omdat ze hun leven toevertrouwen aan Jezus en Hem willen volgen en vertegenwoordigen in de rest van hun leven. Dat is feest, omdat ze daarmee een keuze gemaakt hebben voor het leven dat eeuwig leven is.

Jezus is immers gekomen – dat vieren we met Kerst – om mensen te verbinden met God. Verbonden met God ben je verbonden met de bron van leven. Verbonden met de bron van leven heb je leven in eeuwigheid. En het is feest als mensen in deze wereld kiezen voor leven met Jezus. Je ontvangt dan eeuwig leven, omdat je met God als Vader verzoend en verbonden wordt doordat je je leven aan Jezus geeft.

Ten tweede is de doop een uniek feest omdat het een synchroon feest is. Het wordt tegelijkertijd op aarde (in dit geval in De Rivier in Gouda e.o.) en in de hemel gevierd. Het feest dat wij hier vieren is onderdeel van een veel groter feest. In de hemel vieren de engelen van God ook feest, dat doen ze namelijk vanwege ieder mens dat zijn of haar leven aan Jezus geeft (Lc 15:7,10). Dat kunnen we niet zeggen van andere feesten, zelfs niet als ze maar 1x in de 20 jaar voorkomen. De doop is echter een feest met zo’n diepe betekenis met zulke verstrekkende gevolgen (voor de eeuwigheid), dat het ook in de hemel gevierd wordt.

Word vernieuwd in de geest van je denken

En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken.
Efeziërs 4:23

 

Hier in Efeze 4 schrijft Paulus over vernieuwd worden in geest van je denken. Er zijn twee opvallende dingen in dit vers, waar je je bewust van moet zijn om te kunnen begrijpen wat de betekenis van dit vers is.

Ten eerste zegt Paulus dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken. Dat is iets wat je overkomt, niet iets wat je zelf doet. Dat betekent dat God het is, door de Heilige Geest, die de vernieuwing geeft. Je hoeft er dus zelf niet heel hard je best voor te doen. Het is essentieel dat je dit beseft. En om deze vernieuwing van de geest van je denken van God te ontvangen zal je tijd moeten doorbrengen met God, je aan Hem onderwerpen en Hem vragen om dat te doen.

Ten tweede zegt Paulus hier heel bewust dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken en niet zo maar in je denken in het algemeen. De manier waarop je denkt en wat je denkt is namelijk een geestelijke zaak. En een echte vernieuwing van je denken (waar bijvoorbeeld 2 Korinthe 5:17 ook over spreekt) kan er pas komen als je een geestelijke vernieuwing ondergaat. En uiteraard is dat het werk van de Heilige Geest. Hij zal de geest van jouw denken vernieuwen naar de mate waarin je Hem daarvoor de ruimte geeft.

Breng tijd door met God, onderwerp je aan Hem en vraag de Heilige Geest om de geest van jou denken te vernieuwen, zodat jouw gedachten de gedachten van God zullen zijn.

Heilig leven – heerlijk!

(Ik bid dat) God… de Vader… u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft…
om te weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen
Efeziërs 1:17-18

 

In Efeziërs 1:15-21 lezen we een bijzonder en krachtig gebed van Paulus wat hij voor de gelovigen in Efeze uitspreekt. Hij bidt vooral dat God hen de Heilige Geest zal geven, omdat Die Geest openbaart. Die Geest laat zien hoe het echt is. Die Geest doet weten wat je zomaar zou kunnen vergeten. Wat Hij dan openbaart en laat weten?

De roeping op je leven – en dan met name de hoop die die roeping brengt.
De erfenis die je hebt als heilige (gelovige) – en hoe heerlijk die erfenis is, hoe rijk.
De kracht van de Geest die er voor je is – en hoe overweldigend groot die is, alles overtreffend.

De Heilige Geest heb je nodig, om te weten hoe rijk je bent.
Het gewone christelijke leven, het leven met Jezus, als kind van God is zo rijk, zo heerlijk, zo krachtig, zo veilig, zo vreugdevol, zo heerlijk. Dat leven is heilig leven. Dat heilige leven is geweldig, fantastisch, onvergelijkelijk mooi.

Heilig leven is niet saai en ook niet onmogelijk. Heilig leven is overweldigend goed en fantastisch.
Dat leven geeft God.
Dat leven openbaart de Heilige Geest, omdat Hij het je laat zien en laat kennen.
Dat leven maakt het mogelijk God te vertegenwoordigen, omdat het Hem weerspiegelt.
Dat leven maakt het redden van mensen mogelijk, omdat het mensen aantrekt.

Paulus bidt de gemeente dit leven toe.
Wij mogen erom vragen en het aannemen van onze hemelse Vader.
Onze Vader is namelijk niet veranderd. Jezus ook niet en de Heilige Geest ook niet.
De komende tijd gaan we verder groeien in dit bewustzijn en in dit heilige leven, akkoord?

Special Force Team

En Hij (de Vader) heeft alle dingen aan Zijn (Jezus’) voeten onderworpen
en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die Zijn lichaam is
en de vervulling van Hem (de Heilige Geest) Die alles in allen vervult.
Efeziërs 1:22-23

 

94% van de mensen in De Rivier gelooft dat God wil dat we heilig leven,
en dat de Heilige Geest in ons dat mogelijk maakt,
zo maakte een enquête tijdens de dienst afgelopen zondag duidelijk.

Dat is een geweldig gegeven.

Wij geloven met elkaar dat we geheiligd zijn: apart gezet – voor een speciaal doel.
Je zou kunnen zeggen dat we leden zijn van een ‘Special Force Team’;
een team met de beste Commandant: Jezus Christus .

Hij is een commandant die het Zelf heeft voorgedaan,
al het gewone werk Zelf gedaan heeft voordat Hij commandant werd, het hoofd van het lichaam.
En deze Commandant heeft de uiteindelijke overwinning bovendien al voor ons overwonnen, door Zijn eigen leven voor ons te geven.

Dat kon Hij doen omdat Hij zich vernederde, Zijn leven gaf, Zijn positie in de hemel opgaf, Zijn thuis, Zijn plaats, Zijn leven.
Op aarde gaf Hij zich over aan mensen die Hem verraadden, martelden, bespotten, in de steek lieten en doodden.
Hij vocht niet terug en daarin lag een belangrijke sleutel van Zijn overwinning!
Hij droeg al het lijden, de pijn en het onrecht als zondeloos mens, zodat ieder mens die in Hem gelooft dat niet meer hoeft te dragen.

Hij ging het dodenrijk in en nam de sleutels af en overwon zo de dood zodat Hij kan zeggen:
“Wie in Mij gelooft zal nooit sterven maar eeuwige leven.”
Een eeuwig leven dat nu al hier en nu begint voor ieder die in Hem gelooft.

Hoe kon Hij dat allemaal doen? Door de kracht en de inwoning van de Heilige Geest.

Die Geest wil ook in jou wonen. Je hoeft Hem alleen maar uit te nodigen en toe te staan alle ruimte in te nemen.
Dan ben je lid van het team met de Special Force: De Heilige GEEST!
Die werkt in jou en door jou heen om te leven zoals God het heeft bedoeld:
apart gezet om te leven voor Hem en Zijn Koninkrijk.
Zuiver en heilig als een levend offer. (Romeinen 12:1)

De Heilige Geest en Gods Woord

Hoe lief heb ik Uw wet!
Hij is heel de dag mijn overdenking.
Psalm 119:97

 

Waarom lees jij de Bijbel (gesteld dat je de Bijbel leest)?
1. Lees je uit een gevoel van verplichting, omdat je je schuldig voelt als je het niet doet?
2. Lees je omdat je ernaar verlangt, uit liefde voor God en Zijn Woord?

De eerste manier van lezen, is tamelijk zinloos,
lezen om te lezen, om een plicht af te vinken van je religieuze takenlijstje.
Wat je leest maakt dan niet zoveel uit, of je het begrijpt is om het even.
Een echt appél op je leven wordt niet opgevangen, want daar ging het ook niet om.
Op deze manier kan je elke dag in de Bijbel lezen, maar dan dringt de vergelijking zich op met een poedel in het circus;
die kan je aankleden als mens, een kinderwagen laten duwen als een mens, maar het blijft een poedel.
Het lezen in de Bijbel is geen kunstje wat je aan moet leren.
Gelukkig kan het ook anders:

De tweede manier van lezen is zinvol.
Lezen uit liefde voor God; vol ontzag hoe rijk de Bijbel is, vol verlangen welk Woord de Heer vandaag aan je wil geven.
Lezen uit liefde; klaar om aanwijzingen die God geeft in de praktijk te brengen; de rest van de dag nog eens terugdenkend aan dat ene woord wat je raakte, uitdiepend, gevoed wordend, gesterkt, bemoedigd, getroost, aangevuurd, enthousiast.
Het goede nieuws: De liefde voor God en Zijn Woord hoef je zelf niet op te brengen of op te wekken.
De liefde voor God en zijn Woord mag je ontvangen, aannemen van de Heilige Geest.
Laat Hem toe in je leven (“Vul mijn hart, Heilige Geest!”) en Hij brengt liefde mee,
liefde voor God en voor Zijn Woord.

Zo ontmoet je de Heer Zelf als je de Bijbel leest.

De Heilige Geest brengt de liefde

de hoop beschaamt niet,
omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is
door de Heilige Geest, Die ons gegeven is

Romeinen 5:5

 

We zijn zondag herinnerd aan het machtige gebed van Paulus in Efeziërs 3:14-21
waar de apostel bidt om kracht van binnen in de gemeente,
kracht die de Heilige Geest aan iedere gelovige geeft,
kracht die de liefde is.

De liefde waar de Bijbel het hier over heeft, is de liefde van God.
Die is heilig, vurig, krachtig, bewogen, zuiver, niet te stoppen, alles gevend…
De liefde die hier bedoeld wordt is de liefde die we kennen uit 1 Korintiërs 13 (HSV, aangepast)

die liefde is geduldig
zij is vriendelijk,
die liefde is niet jaloers te krijgen,
die liefde schept niet op,
die liefde doet niet alsof (om een goede indruk te wekken),
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigenbelang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over onrecht,
maar verheugd zich in de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
Die liefde vergaat nooit – zij is niet te stoppen.

Kan je deze tekst zo lezen dat je overal waar de liefde staat, je eigen naam kan vullen?
Ik ben geduldig. Ik ben vriendelijk. Ik ben niet jaloers te krijgen enz.
Zou je dat willen dat je in deze tekst je eigen naar kan invullen?

Vraag dan om de Heilige Geest in je hart.
Alleen Hij kan dit bewerken in je leven.
Dat kan je zelf niet ‘opbrengen’.
Dit moet je aannemen.
Deze liefde.

Dan kan je leven zonder iets nodig te hebben van anderen, zonder angst voor anderen,
zonder trots en zonder teleurstelling, zonder behoefte aan vermaak en welvaart.
Dan kan je leven met bewogenheid, gevend i.p.v. nemend, zoekend wat anderen nodig hebben,
want dan leeft Jezus in jou, waar Zijn Geest de ruimte krijgt.

Dat leven is zó goed, zó vol vreugde, zó vrij, zó heerlijk.
Dat leven mogen we delen in de gemeente – waar iedereen geeft en niemand tekort komt.
Zo wil ik leven. Jij ook? Bidden we samen:

 

Vul ons, Heilige Geest.
Stort in ons Gods liefde uit.

Gedoopt met de Heilige Geest en met vuur

Hij [Jezus] zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
Lucas 3:16b

 

In de vorige overdenking (over Efeze 3) lazen we dat God ons kracht geeft door ons te vullen met Zijn Heilige Geest, Die kracht is. Door de Heilige Geest en Zijn kracht worden we gesterkt in onze innerlijke mens. Johannes de Doper zegt dat we niet alleen vol kracht, maar ook vol vuur zullen zijn als we de Heilige Geest ontvangen. Hij zegt namelijk in Lukas 3:16 dat Jezus ons zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat vuur is geen vuur van oordeel of vernietiging (zoals bijvoorbeeld in 2 Koningen 1:10-12), het is een vuur van passie, aansporing en toerusting! Het is God zelf Die ons aanmoedigt en in staat stelt om te leven zoals Hij dat van ons vraagt en zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

De vervulling met de Heilige Geest, met kracht en vuur, zorgt voor een radicale verandering van elk aspect van ons leven! De vervulling met de Heilige Geest verandert hoe we naar God kijken, hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar de wereld kijken, hoe we ons gedragen, hoe we ons leven leven, etc. Zelfs onze nachtrust wordt radicaal veranderd door de vervulling met de Heilige Geest!

In Joël 2:28 zegt God namelijk:
Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien
.”
Eén van de vele dingen die de Heilige Geest doet als Hij ons vult is dat Hij ons profetieën, dromen en visioenen van God geeft.

Vraag deze week aan God om de vervulling met de Heilige Geest en vraag + verwacht nieuwe profetieën, dromen en visioenen van God!
Hij heeft zelf beloofd in Zijn Woord dat Hij die dingen geeft en Hij komt al Zijn beloften na (lees Hebreeën 6:18)!