Wat wij geloven

In De Rivier hebben we met elkaar nagedacht en gebeden hoe we ons geloof willen verwoorden. Hieronder is de tekst geplaatst met voetnoten die wijzen naar de bijbehorende Bijbelteksten, die onderaan ook staan vermeld. Deze tekst is ook als papieren folder in De Rivier te verkrijgen.

Onze bron
Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is
1, waarin Hij zichzelf en zijn plan met de mensheid openbaart.

Het woord van God is de enige bron en norm voor onze verkondiging en voor ons samenkomen, belijden, samenleven en iedere voorkomende activiteit binnen en buiten Evangelisch Centrum “De Rivier”.

De schepping
In het Woord laat God zich kennen als de
Schepper van hemel en aarde.
De aarde schiep Hij voor de
mensen2.
God wilde dat de mensen de aarde zouden beheren, beschermen en regeren.

Zonde en scheiding
Aan de mensen werd één regel gegeven, welke overtreden werd. De mensen kozen daarmee om de tegenstander van God, de satan te volgen. Sindsdien is ieder mens een zondaar3. Door de zonde van de mens is een scheiding tussen God en de mens; een scheiding die God nooit heeft gewild. Het gevolg van de zonde is de dood.

Israël
God sloot echter een verbond met Abraham
4, Izaäk en Jakob (Israël). Hun nakomelingen vormen het volk Israël. Dit volk is door God uitgekozen als zijn volk in het bijzonder. Nog steeds is het bijzondere verbond van God met dit volk Israël van kracht. Het is een eeuwig verbond.

Redding en Herstel
Omdat God verlangt naar herstel van de relatie met alle mensen – ook met jou – zond Hij zijn Zoon Jezus Christus die geboren is uit de maagd Maria5. Hij, Die geen zonden had, stierf in onze plaats aan een kruis om voor onze zonden te boeten en de weg tot God de Vader vrij te maken. Hij betaalde de prijs, zodat wij kunnen worden vrijgesproken. Na drie dagen stond Hij op uit het graf en overwon de dood voor allen die in Hem geloven.

De relatie tussen God de Vader en een mens wordt hersteld wanneer een mens zijn schuld ten opzichte van God erkent en belijdt, en gelooft dat hij of zij door het offer van de Heer Jezus vergeving van de Vader ontvangt. Zo neem je Jezus Christus aan als je Redder. Daar hoort bij dat je je afkeert van het kwaad en dat je je toewijdt aan God. Op deze bekering volgt de doop door onderdompeling.
Jezus is op de aarde gekomen en vernietigde de werken van satan
6. Hij bracht vergeving, redding, eeuwig leven, bevrijding en genezing. Na zijn opstanding is de Heer Jezus naar de hemel gegaan en zit aan Gods rechterhand7. Daar regeert Hij en pleit Hij voor ons. Daarvandaan zal Hij komen!

De Heilige Geest
De Heilige Geest is met Pinksteren naar de aarde gezonden en heeft Jezus’ volgelingen vervuld. De Heilige Geest wordt nu aan iedereen gegeven die in de Heer Jezus gelooft en om de Heilige Geest vraagt. Door de Heilige Geest kunnen wij ons geloof
vrucht laten dragen8. Wanneer de Heilige Geest ons hart vervult, leert Hij ons leven uit Gods kracht, in plaats van uit eigen kracht. De Heilige Geest geeft aan mensen gaven om anderen te zegenen9. Alle mensen die hun leven aan Jezus Christus hebben gegeven en Hem volgen, zijn met God en elkaar verbonden door de Geest van God.

De gemeente
De gelovigen vormen samen het lichaam van Christus waarvan de Heer Zelf het Hoofd is10. De gemeenschap van gelovigen is wereldwijd. Verspreid over de wereld komen delen van het lichaam samen in een plaatselijke gemeenschap waar zij leven volgens Bijbelse principes.

De opdracht
Nu, vandaag, is het Jezus’ opdracht aan de mensen die in Hem geloven, om het werk dat Hij op aarde deed voort te zetten in de kracht van Zijn Geest. Gelovigen zullen steeds meer op Jezus gaan lijken.
De gemeente is geroepen het
Koninkrijk van God bekend te maken in woorden en in kracht, in tekenen en wonderen11. Zij zal zich met name inzetten voor alle mensen in nood, wezen, weduwen, armen, eenzamen etc.12
In alle dingen zal de liefde van God voor deze wereld, voor alle mensen centraal staan in de gemeente van Jezus Christus.

We geloven dat mensen geschapen zijn om Gods liefde te beantwoorden en Hem te aanbidden, te loven en te prijzen. We zegenen de Naam van God.

Totdat
Jezus Christus komt terug, dan zal Hij alle volken oordelen13. Alles wat ooit op deze wereld is gebeurd, gedacht, gezegd, gedaan of nagelaten zal aan het licht komen in zijn oordeel. Als Rechter van de wereld zal Hij optreden. De gemeente van Christus komt niet in dit oordeel14. Zij is al ‘met Christus gestorven’, haar oude en verkeerde woorden, daden en neigingen heeft  zij laten sterven en daarmee is zij voorbij het oordeel.
Dan zal de Heer alle dingen
nieuw maken, de hemel en de aarde. Dan zal er geen dood meer zijn, geen ziekte, geen verdriet, geen angst, geen gebrek, geen duisternis, geen dreiging.15 God zal alles in allen zijn!

Noten
1) ”Heel uw woord is de waarheid.“ Psalm 119:160
“Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.”

2 Timotheüs 3:16

2) “De hemel is van de HEER, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven.” Psalm 115:13,15-16

3) ”Niemand is rechtvaardig, ook niet één… Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid van God, en worden ‘om niet’ (gratis) gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” Romeinen 3:11,23-24

4) “God sprak tot Abram: Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.” Genesis 17:7

5) “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Johannes 3:16

6) “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard,

opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.”
1 Johannes 3:8 

7) “Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit.” Romeinen 8:34

8)“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Galaten 5:22

9) “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

Want aan de één wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de één geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de één werking van krachten, aan de ander profetie; aan de één het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.” 1 Korintiërs 12:7-11

10) “Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.” Romeinen 12:4,5

11)“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat u ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.” Johannes 14:12-13

“opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden”. Efeziërs 3:10

“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden”.  Markus 16:17-18

12)“Hoe kan Gods liefde in iemand blijven

die meer dan genoeg heeft om van te bestaan,

maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3:17-18

13)“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand.” Matteüs 25:31-33

14)“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woorden hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” Johannes 5:24

“Is er iemand, die op dit fundament (Jezus Christus) bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, h out, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met v uur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” 1 Korintiërs 3:12-15

15)”En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: … Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

Openbaring 21:1-5